Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 13
fax +48 91 444 25 17

Projekty / Granty

Czas trwaniaOpis Projektu / Grantu

2013 - 2016 Application of in situ observations, high frequency radars and ocean color, to study suspended matter, particulate carbon and dissolved organic carbon fluxes in coastal waters of the Barents Sea

2012 - 2015 Estymacja zasobów węgla organicznego w zawiesinie w oceanie globalnym na podstawie danych satelitarnych koloru morza

2013 - 2015 "Rozpoznanie zależności koncentracji pierwiastków ziem rzadkich i wybranych metali w mułach ilastych krzemionkowych basenu abysalnego NE Pacyfiku (strefa rozłamowa Clarion-Clipperton)".

2013 - 2015 „Coastal environmental change and bio-diversity response during the last century in the Laizhou Bay, Bohai Sea, and the Swina River Gate, Baltic Sea - A Comparative study”.

2012 - 2015 „ CLISCODE - Climate Signals in Coastal Deposits ”

2010 - 2014 "SatBałtyk" Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego

2011 - 2015 Środowisko sedymentacyjne i ewolucja klimatu Zatoki Beibu wraz z przyległymi obszarami w okresie od późnego plejstocenu

2011 - 2014 "SECEB - Sedimentary environment and climate evolution since the Late Pleistocene in the Beibu Gulf and adjacent area"

2011 - 2014 FoMoBi Rozmieszczenie i morfodynamika środowiska wydm przednich i fluktuacje roślinności - bioróżnorodne siedlisko polskiego wybrzeża

2010 - 2013 ARTWEI - Działanie na rzecz wzmocnienia integralności środowiska wód przejściowych

2010 - 2013 "The South Baltic WebLab" a virtual laboratory on marine science for school students

2010 - 2013 Dynamika zmian biocenoz środowiska osadowego Zalewu Szczecińskiego w warunkach intensywnego dopływu roślinnej materii organicznej z toni wody: aspekty historyczne i współczesne

2007 - 2013 ARTWEI (Action for the Reinforcement of the Transitional Waters' Environmental Integrity)

2009 - 2013 Monitoring Środowiska dla przedsięwzięcia „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”

2010 - 2013 Archeologiczne i paleośrodowiskowe badania krajobrazów zatopionych na Zalewie Szczecińskim i w Zatoce Pomorskiej

2009 - 2012 Zmiany linii brzegowej Południowego Bałtyku - przeszłość i wizja przyszłości
2010 - 2012 CoPaF - Coastline changes of the southern Baltic Sea - past and future projection

2011 - 2012 "Inwentaryzacja wraków w rejonie wejścia do portu gdańskiego"

2009 - 2012 „Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki”

2008 - 2011 MICORE - Morphological Impacts and Coastal Risks induced by Extreme storm.

2009 - 2011 "OCHRONA JEZIORA WIGRY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GATUNKÓW I SIEDLISK OBJĘTYCH SIECIĄ NATURA 2000"

2008 - 2011 Chronologie przyrostów radialnych cisa pospolitego w Polsce i ich dendroklimatologiczna analiza.

2009 - 2011 INFLOW - Holocene saline water inflow changes into the Baltic Sea, ecosystem responses and future scenarios

2009 - 2011 Komokiacea - wielkie otwornice głębokiego dna oceanicznego: rozmieszczenie i biorożnorodność w dwóch oceanograficznie odmiennych obszarach abysalu Połnocno-Wschodniego Pacyfiku

2009 - 2011 Komokiacea - wielkie otwornice głębokiego dna oceanicznego: rozmieszczenie i biorożnorodność w dwóch oceanograficznie odmiennych obszarach abysalu Połnocno-Wschodniego Pacyfiku

2009 - 2011 Ochrona jeziora Wigry ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000

2009 - 2011 Osady holoceńskich zbiorników sedymentacyjnych jako zapis przemian paleogeograficznych w warunkach zmieniającego się poziomu morza na przykładzie okolic Mrzeżyna

2008 - 2011 Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia

2007 - 2010 WERYFIKACJA I REINTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ZANIECZYSZCZENIA OSADÓW JEZIORNYCH METALAMI CIĘŻKIMI, BIOGENAMI I ZWIĄZKAMI ORGANICZNYMI ORAZ OPRACOWANIE UJEDNOLICONEJ METODYKI W TYM ZAKRESIE W OPARCIU O ANALIZY OSADÓW DLA ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH I JEZIOR, DLA KTÓRYCH ZACHODZI POTRZEBA PRZYSTĄPIENIA DO ICH REWITALIZACJI NA PODSTAWIE BADAŃ W WYBRANYCH ZBIORNIKACH WODNYCH – PRACA PILOTAŻOWA

2007 - 2010 LITOGENEZA I GEOCHEMIA OSADÓW DNA I STREFY BRZEGOWEJ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO

2007 - 2010 Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej torfowisk doliny Warty w sąsiedztwie zbiornika zaporowego „Jeziorsko”.
2009 - 2010 Monitoring środowiska morskiego w strefie okalającej molo w Międzyzdrojach

2007 - 2010 Weryfikacja i reinterpretacja wyników badań zanieczyszczenia osadów jeziornych metalami ciężkimi, biogenami i związkami organicznymi oraz opracowanie ujednoliconej metodyki w tym zakresie w oparciu o analizy osadów dla zbiorników zaporowych i jezior, dla których zachodzi potrzeba przystąpienia do ich rewitalizacji na podstawie badań w wybranych zbiornikach wodnych – praca pilotażowa

2008 - 2009 Międzynarodowy monitoring Morza Bałtyckiego (HELCOM COMBINE): monitoring makrobentosu

2008 - 2009 Wykorzystanie w stratygrafii i analizie paleośrodowiskowej kopalnych promienic z plejstoceńskich osadów atlantyckiego sektora Oceanu Południowego (ODP Leg 177 Site 10914).

2007 - 2009 Litogeneza i geochemia osadów dna i strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego

2006 - 2009 Zmiany klimatyczne na obszarze Oceanu Południowego w okresie ostatnich 30 000 lat w świetle badań diatomologicznych o wysokiej rozdzielczości

2007 - 2009 Litogeneza i geochemia osadów dna i strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego

2006 - 2008 Rola spiętrzeń sztormowych u południowych wybrzeży Bałtyku w kształtowaniu warunków hydrologicznych w ujściu Odry

2004 - 2008 Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce

2006 - 2008 AB Lanbridge - Adriatic-Baltic Landbridge

2007 - 2008 East West Window - Accelerating the Baltic Sea Region (BSR) development through better connecting of the existing potentials within the Region

2007 - 2008 Charakterystyka morskiego środowiska przyrodniczego w obszarze inwestycji falochronu osłonowego portu zewnętrznego w Świnoujściu

2007 - 2008 Charakterystyka środowiska przyrodniczego brzegu morskiego w rejonie falochronu wschodniego w Świnoujściu

2006 - 2008 Wpływ przemian antropogenicznych na bioróżnorodność okrzemek (Bacillariophyceae) z rodzaju Eunotia w Europie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski

2005 - 2008 Późnovistuliański i holoceński rozwój doliny Regi
2004 - 2008 Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce

2001 - 2007 Coastlearn - Multimedia distance training package for Central and Eastern Europe on Integrated Coastal Management.

2005 - 2007 Zmiany klimatyczne w ostatnim tysiącleciu na podstawie badań pomorskich torfowisk w oparciu o analizy o dużej rozdzielczości.

2005 - 2007 Późnovistuliański i holoceński rozwój doliny Regi

2005 - 2007 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmienność opadów na polskim wybrzeżu Bałtyku

2001 - 2007 Coastlearn - Multimedia distance training package for Central and Eastern Europe on Integrated Coastal Management.

2004 - 2007 COMMIN - Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes

2004 - 2007 Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne. Zad. 5.6. Wybrzeża Bałtyku (w zad. 5 - Zbadanie prawidłowości przebiegu zdarzeń ekstremalnych w poszczególnych regionach Polski - na przykładach obszarów wzorcowych). Zad. 5.6.4. Określenie ekstremalnych zdarzeń morfodynamicznych i geodynamicznych w polskiej strefie brzegowej, ich przestrzennego oraz czasowego zasięgu i uwarunkowań.

2006 - 2007 Wstępna ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze lokalizacji terminalu LNG w porcie Świnoujście w zakresie stanu zespołu organizmów toni wody i osadów dennych na tle abiotycznych parametrów środowiska strefy przybrzeżnej

2004 - 2006 MESSINA - Managing European Shoreline and Sharing Information on Near-shore Areas

2003 - 2006 Wybrzeże Bałtyku, zadanie 5.6.1. – Zdarzenia meteorologiczne.

2004 - 2006 MESSINA - Managing European Shoreline and Sharing Information on Near-shore Areas

2003 - 2005 ZASTOSOWANIA METOD AKUSTYCZNYCH I SEJSMOAKUSTYCZNYCH W BADANIACH SEDYMENTOLOGICZNYCH DNA ZBIORNIKÓW JEZIORNYCH I LAGUNOWYCH

2004 - 2005 Dendrochronologiczna i dendroklimatologiczna analiza sekwencji przyrostów rocznych dębu omszonego występującego na jedynym stanowisku w Polsce w Rezerwacie „Bielinek” w porównaniu do kształtowania się słojów przyrostu rocznego u rodzimych gatunków dębów.

2002 - 2005 South Baltic Arc - Spatial strategies for Integration and Sustainable Development Acceleration of the South Baltic Arc Zone
2004 - 2005 Diatoms (Bacillariophyceae) as bioindicators of environmental conditions in coastal marine ecosystems. Comparison from lagoons

2003 - 2005 Współczesne otwornice (Foraminifera) w powierzchniowych osadach równi abysalnej Północno-Wschodniego Pacyfiku (pole konkrecjonośne Clarion-Clipperton)

2003 - 2005 Współczesne otwornice (Foraminifera) w powierzchniowych osadach równi abysalnej Północno-Wschodniego Pacyfiku (pole konkrecjonośne Clarion-Clipperton)

2002 - 2004 Opracowanie operacyjnego systemu prognozowania warunków hydrologicznych w Estuarium Odry

2003 - 2004 Zastosowania metod akustycznych i sejsmoakustycznych w badaniach sedymentologicznych dna zbiorników jeziornych i lagunowych

2003 - 2004 Roślinność wskaźnikiem dynamiki nadmorskich wydm mierzei Bramy Świny

2003 - 2004 Littorina transgression in the western Baltic Sea

2001 - 2004 BioCASE – A biodiversity collection access service for Europe

2002 - 2003 EUROSION - an European initiative for Sustainable coastal erosion management. Assessment on Coastal Erosion in West Polish Coast - pilot site.

2003 - 2003 Występowanie zjawisk ekstremalnych w Polsce.

2002 - 2003 Rekonstrukcja temperatur na podstawie przyrostów rocznych rodzimych i obcych drzew iglastych.

1998 - 2003 Badania nad bioróżnorodnością flory okrzemkowej litoralu morskiego

2002 - 2002 Teledetekcyjne badania tendencji zmian położenia linii brzegowej wybrzeża Zatoki Pomorskiej.

2001 - 2002 Struktura i dynamika prądów jeziora Dąbie

1999 - 2002 Geochronologia osadów lagunowych, limnicznych i bagiennych w obszarze ujściowym Odry
1998 - 2002 Holoceńskie zmiany paleohydrologiczne w Zalewie Szczecińskim w świetle badań sekwencji pokryw osadów dennych

1999 - 2002 Holoceńskie zmiany paleohydrologiczne w Zalewie Szczecińskim w świetle badań sekwencji pokryw osadów dennych

2000 - 2002 Wolin – emporium handlowe na Bałtyku

2000 - 2002 Szczecin, początki i dzieje wczesnośredniowiecznego miasta – próba rekonstrukcji pierwotnej topografii i stosunków hydrograficznych w rejonie wzgórza zamkowego

2001 - 2002 Zespoły mięczaków w osadach holoceńskich ujściowego odcinka Odry na tle zmian środowiskowych

2000 - 2001 Lanscape classification and comparison analysis of selected sections of Calabria coastal zone using remote sensing methods.

1998 - 2001 Badania współczesnej dynamiki strefy brzegowej wybranych regionów południowego Bałtyku

2000 - 2001 Zapis współczesnych zmian klimatycznych w przyrostach radialnych Pinus silvestris w ekstremalnych warunkach siedliskowych Pobrzeża Bałtyku i Pomorza.

1999 - 2001 Wykorzystanie mięczaków słodkowodnych jako organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia środowiska wodnego metalami ciężkimi (Cu, Pb, Zn, Co, Cd, Hg)

1998 - 2001 Badania współczesnej dynamiki strefy brzegowej wybranych regionów południowego Bałtyku

1998 - 2001 Geneza trzech generacji wałów piaszczystych budujących Bramę Świny, wświetle badań morfometrycznych i litologiczno-sedymentologicznych

2000 - 2001 TEMPUS 2 BIS – EXPAND UE

1998 - 2001 Geneza trzech generacji wałów piaszczystych budujących Bramę Świny w świetle badań morfometrycznych i litologiczno-sedymentologicznych

2000 - 2001 Geochronologia osadów lagunowych,limnicznych i bagiennych w obszarze ujściowym Odry

1999 - 2000 Zastosowanie analizy przyrostów rocznych drzew do określenia zmian klimatycznych na Nizinie Szczecińskiej.
1997 - 2000 Geneza i rozwój wybrzeża barierowo-lagunowego Niziny Gardzieńsko-Łebskiej na tle przemian środowisk sedymentacyjnych w późnym vistulianie i holocenie

1996 - 1999 Projekt BASYS (Baltic Sea System Study), Subgroup 4, Nearschore and Coastline Processes. 4.1. Shoreline evolution. 4.2. Investigation of wide range circulation patterns by aerial photographs / satellite images.

1996 - 1999 Investigation of wide range circulation patterns by aerial photograhs/satellite images

1996 - 1999 Geochronologia górnego czwartorzędu Polski

1997 - 1998 Petrologiczno-mikrofacjalne zróżnicowanie osadów jurajskich w odsłonięciach regionu Pomorza Zachodniego

1994 - 1997 Mineralogiczno-geochemiczne aspekty współczesnej sedymentacji lagunowej w Zalewie Szczecińskim

1994 - 1997 GOAP - Greifswalder Bodden und Oderästuar-Austauschprozesse

1994 - 1995 Badania nad wyspami ciepła w rejonie Rzymu przy użyciu zintegrowanych technik satelitarnych

1995 - 1995 Badania nad wyspami ciepła w rejonie Rzymu przy użyciu zintegrowanych technik satelitarnych

1993 - 1994 Charakterystyka mineralizacji występującej w trzeciorzędowych osadach ilastych okolic Szczecina ze szczególnym uwzględnieniem mineralizacji siarczanowej i konkrecji węglanowych

2012 - 2014 Ekstremalne poziomy wód na wybrzeżach Morza Bałtyckiego

 

Środowisko sedymentacyjne i ewolucja klimatu Zatoki Beibu wraz z przyległymi obszarami w okresie od późnego plejstocenu (SECEB)