Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Aparatura badawcza

Laboratoria na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Hodowla morskich bentosowych Protista, Zakład Paleooceanologii, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Hodowla morskich fotoautotroficznych protista (okrzemek) funkcjonuje w Zakładzie Paleooceanologii od roku 2013. Badania realizowane w oparciu o hodowlę i laboratorium badań nad filogenezą i bioproduktami morskich bentosowych protista obejmują strefę litoralną wszystkich oceanów, włącznie z Arktyką i Antarktyką. W hodowli morskich okrzemek bentosowych ze strefy litoralnej wyizolowano dotychczas jako czyste szczepy ok. 1600 taksonów ze wszystkich oceanów. W oparciu o pomiary środowiskowe oraz hodowlę okrzemek, prowadzone są pionierskie badania obejmujące metagenomikę. Badania metagenomiczne, w przeciwieństwie do barkodingu i metabarkodingu, obejmują dane środowiskowe dla poszczególnych szczepów, dokumentację morfologiczną (dane strukturalne i ultrastrukturalne na najwyższym możliwym poziomie), dane cytologiczne oraz, co najważniejsze, bazę danych uwzględniającą minimum trzy markery molekularne. Są to geny 16S rRNA z jądra komórkowego oraz rbcL i psbC z chloroplastów. W ten sposób powstała baza referencyjna, która będzie w przyszłości służyć identyfikacji taksonów okrzemek bentosowych, a w odniesieniu do sporej grupy taksonów już jest dostępna. Część danych odnośnie markerów molekularnych została już opublikowana i są one dostępne w GenBanku (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank).

 

Laboratorium badań czwartorzędu, Zakład Geologii i Paleogeografii, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Badania osadów czwartorzędu, w szczególności osadów biogenicznych (wypełniających zbiorniki jeziorne i bagienne), w tym z zakresu geochemii środowiskowej, składu mineralnego i rozkładu uziarnenia, składu taksonomicznego (analizy paleoekologiczne - roślinne i zwierzęce szczątki makroskopowe); wieloczynnikowe analizy statystyczne rezultatów badań paleoekologicznych czwartorzędowych osadów biogenicznych; analizy eratyków skandynawskich; petrografia skał węglanowych; analiza struktur morfologicznych z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych (LIDAR); badania terenowe - kartowanie czwartorzędowe (do gł. 2 m), profilowanie odsłonięć, wykonywanie poboru próbek osadu, sondowań i wierceń z powierzchni wody, badania GPR; wykonywanie zgładów petrograficznych i mikroskopowych preparatów petrograficznych (płytki cienkie)

 

Laboratorium Badań nad Filogenezą i Bioproduktami Morskich Bentosowych Protista, Zakład Paleooceanologii, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

Laboratorium Biologii Morza, Zakład Paleooceanologii, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

W laboratorium prowadzone są prace analityczne dotyczące zoobentosu oraz oznaczanie zawartości barwników roślinnych w wodzie i osadach dennych.

 

 

Laboratorium diatomologiczne, Zakład Paleooceanologii, Instytut Nauk o Morzu

W laboratorium prowadzone są prace związane z obróbką prób pobieranych z rdzeni osadów morskich i jeziornych oraz z różnych siedlisk oceanicznych, morskich i śródlądowych wód stojących i płynących. Z laboratorium diatomologicznego korzystają studenci w trakcie zajęć z mikropaleoontologii oraz magistranci i doktoranci przygotowujący materiał do badań.

 

Laboratorium hydrochemiczne, Zakład Geologii i Paleogeografii, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych US, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński

Podstawowe badania fizyko-chemiczne wody, w tym z zakresu geochemii środowiskowej.

 

Laboratorium mikroorganizmów krzemionkowych, Zakład Geologii i Paleogeografii, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

W laboratorium prowadzone są badania dotyczące najstarszego zapisu kopalnego i wczesnej ewolucji fitoplanktonu krzemionkowego: okrzemek oraz krzemowiciowców. Próby do badań są przeważnie wieku późnokredowego bądź wczesnopaleogeńskiego, pochodzą z wierceń oceanicznych oraz odsłonięć ze wszystkich kontynentów. Dane otrzymane w wyniku badań są wykorzystywane nie tylko w pracach ściśle mikropaleontologicznych, ale również paleoceanograficznych i biostratygraficznych.

 

Laboratorium Oceanografii Biologicznej, Zakład Paleooceanologii, Instytut Nauk o Morzu

W laboratorium prowadzone są prace związane z przygotowywaniem prób zoobentosu i planktonu do dalszych analiz. Laboratorium służy również do pracy dydaktycznej, jako miejsce, gdzie studenci poznają metodykę przygotowywania prób do kolejnego etapu badań laboratoryjnych i przygotowują swój materiał według tej metodyki.

 

Laboratorium sedymentologiczne, Zakład Geologii Morza, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Analizy sedymentologiczne, analizy gruntów spoistych i niespoistych.

 

Pracownia Geologii Inżynierskiej i Geotechniki, Zakład Geologii Morza, Centrum Dydaktyczno-Badawzce Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Analiza geotechniczna gruntów pod cele budownictwa i drogownictwa:
1/ podstawowe parametry fizykomechaniczne gruntów;
2/ analiza spójności gruntów spositych i niespoistych;
3/ analiza wytrzymałości betonów i kamieni budowlanych;
4/ badania zagęszczalności gruntów;
5/ zachowanie gruntów pod naprężeniami statycznymi i dynamicznymi.

 

Pracownia Mikroskopii Fluorescencyjnej, Zakład Geologii i Paleogeografii, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

1/ Analizy fluorescencyjne osadów jeziornych i bagiennych;
2/ analiza faz węglanowych, halogenkowych i uranylowych;
3/ analiza macerałowa węgli i rozproszonej materii organicznej.

 

Laboratoria dydaktyczno-naukowe:

Laboratorium Geochemiczne
Laboratorium Granulometrii
Laboratorium Palinologiczne

 

Kuter badawczy

Statek naukowo-badawczy „SNB-US-1”, którego armatorem jest Uniwersytet Szczeciński,Wydział Nauk o Ziemi, stanowi jedno z podstawowych urządzeń naukowo-badawczych umożliwiającym realizację zadań przede wszystkim Instytutowi Nauk o Morzu. Jednostka jest przeznaczona i przystosowana do obsługi badań naukowych z zakresu biologii morza, hydrochemii, geologii (sedymentologia) i geomorfologii morskiej. Statek ten umożliwia również podejmowanie prac badawczych w programach międzynarodowych.

 

Katamaran badawczy „Szuwarek”

Katamaran „Szuwarek” z łatwością wpływa na bardzo płytkie wody, aż do pasa szuwarów, budowanego przez gatunki roślin znoszące stałe zalanie systemów korzeniowych (m.in. trzcinę pospolitą, sitowie, pałkę wodną). Oczywiście z łatwością porusza się także po głębokich wodach, co czyni go najbardziej uniwersalną jednostką pływającą w służbie Wydziału Nauk o Ziemi. „Szuwarek” przystosowany jest do pozyskiwania próbek wody oraz osadów powierzchniowych i rdzeni za pomocą różnych próbników. Z jego pokładu można pracować czerpaczem Van-Veen do pozyskiwania osadów dennych, próbnikami rurowymi (m.in. „Nurkiem”) do rdzeniowania, lekkim zestawem wiertniczym do prac rozpoznawczych oraz Instorfem do pobierania osadów organicznych w formie półwałka …. i różnym innym sprzętem badawczym.

 

Stacja morska w Międzyzdrojach

Zlokalizowana na koronie wydmy, w odległości kilkunastu metrów od linii wody stacja stwarza możliwości prowadzenia badań dotyczących przenikania się trzech najważniejszych sfer Ziemi: litosfery, hydrosfery i atmosfery. Placówka jest bazą do prowadzenia ćwiczeń terenowych uzupełniających i wzbogacających ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk o Ziemi. Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną, szczególnie związaną ze strefą brzegową, skierowaną zarówno do młodzieży szkolnej, studentów jak i turystów odwiedzających Międzyzdroje.